Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej cz. 2

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA BARANOWO 2020

Wprowadzenie (pod chórem w wejściu do kościoła)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Na wieki wieków. Amen.

Kochane dzieci, gdy byłyście małe. Wasi rodzice przynieśli Was do kościoła, abyście zostały ochrzczone. Wówczas Pan Bóg stał się Waszym Ojcem, a Wy Jego dziećmi. Wezwał Was, abyście zawsze żyły w jedności z Panem Jezusem. Niech ta pobłogosławiona woda, którą Was pokropię przypomni Wam przyjęty chrzest i że jesteście dziećmi Bożymi. Wkraczając dziś do świątyni parafialnej, będziecie pierwszy raz uczestniczyć we Mszy Świętej w pełni, przyjmując eucharystyczne Ciało Pana Jezusa w Komunii Świętej.        

Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, wejrzyj łaskawie na swoje dzieci tu zebrane, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Życia Wiecznego. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla siebie i obdarz je żywą wiarą, ufną nadzieją i wierną miłością. Spraw, aby zawsze odważnie wyznawali wiarę w Ciebie Boże i przy niej trwali, a głosząc ją słowem i przykładem życia mogli kiedyś razem z Tobą cieszyć się ucztą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.     

Procesja do ołtarza (śpiew)

Króluj nam Chryste 

Dzieci podchodzą do ołtarza i klękają na stopniu przy balaskach

Pieśń na rozpoczęcie Mszy Świętej

Niechaj z nami będzie Pan.

Znak Krzyża i liturgiczne pozdrowienie

Słowo powitania Księdza Proboszcza

Prośba rodziców o udzielenie dzieciom Pierwszej Komunii Świętej ( wzór tekstu do dowolnego wykorzystania)

MAMA

Księże Proboszczu!

Pan Jezus kochał dzieci. Powiedział do apostołów: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Wiedziały o tym matki i przynosiły do Niego swoje pociechy, a On je błogosławił. Dziś przyprowadzamy do parafialnej świątyni nasze dzieci, które przez chrzest zostały włączone do Kościoła. Przez lata rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, poprzez wspólną modlitwę i rozmowy o Panu Bogu, udział w niedzielnej Eucharystii i w lekcjach religii, a nade wszystko poprzez przykład chrześcijańskiego życia. W wypełnianiu tych zobowiązań chrzcielnych pomagali nam rodzice chrzestni, którzy i dziś są tu z nami, bo wiedzą jak ważna jest modlitwa w chwili, kiedy nasze dzieci poprzez pierwsze spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej rozpoczną nowy etap swego chrześcijańskiego życia.

TATA

Dziś wobec zgromadzonej tutaj wspólnoty prosimy cię, Księże Proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy Świętej udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Pragniemy, aby nasze dzieci od dziś jak najczęściej spotykały się z Jezusem przyjmując Go w Eucharystii. Obiecujemy wspierać nasze dzieci w umacnianiu ich wiary, aby kochały Pan Boga, bo wtedy będą prawdziwie szczęśliwe. Wraz z chlebem i winem składamy nasze radości i smutki, naszą przeszłość i nieznane jutro. Wszystkich zgromadzonych w tej świątyni prosimy o modlitwę w intencji naszych dzieci

Akt pokutny

Śpiew hymnu Chwała na wysokości Bogu

Liturgia Słowa Bożego (ambona)

1 czytanie

Czytanie z Księgi Wyjścia

Na pustyni  całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi.Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę».Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie».«Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem».  Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu.Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi.  Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

Oto Słowo Boże.

Bogu niech będą dzięki.

Psalm responsoryjny

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy, *
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu, *
chwałę Pana i Jego potęgę.

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

On z góry wydał rozkaz chmurom *
i bramę nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, *
podarował im chleb niebieski.

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Spożywał człowiek chleb aniołów, *
Bóg zesłał im pokarm do syta.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, *
na górę, którą zdobyła Jego prawica.

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

2 czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Oto słowo Boże

Bogu niech będą dzięki.

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we mnie, a Ja w nim jestem

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Chwała Tobie, Panie

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?»I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nimi tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas».Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje».Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym». Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Oto słowo Pańskie.

Chwała Tobie, Chryste.

Homilia

Po homilii odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Drogie dzieci po Waszych narodzinach rodzicie i chrzestni przynieśli Was do kościoła, prosząc o sakrament chrztu świętego. Zobowiązali się wówczas, że wychowają Was w katolickiej wierze i nauczą żyć, tak jak pragnie tego Pan Jezus. Dzisiaj nadeszła w Waszym życiu chwila, abyście zanim przyjmiecie Pana Jezusa w sakramencie Eucharystii razem z rodzicami i chrzestnymi oraz wszystkimi tutaj obecnymi wyrzekły się zła i wyznały wiarę w Boga. Patrząc na chrzcielnicę wokół której płonie światło, symbolizujące Waszą wiarę i gdzie narodziłyście się do życia wiecznego odpowiedzcie na pytania, które stawiam Wam w imieniu Kościoła:

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wyrzekamy się.

Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Was grzech nie opanował?

Wyrzekamy się.

Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wyrzekamy się.

Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wierzymy.

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wierzymy.

Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wierzymy.

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

Amen.

Śpiew po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych

Com przyrzekł Bogu

Modlitwa wiernych (dzieci czytają wezwania, stojąc przed ołtarzem zwróceni do wiernych)

Módlmy się za Kościół Chrystusowy, papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby Dobry Bóg dzięki ofiarnej posłudze pasterzy Kościoła prowadził wszystkich powierzonych im ludzi do wiecznego zbawienia.             Ciebie prosimy….  Wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, dziadków i naszych drogich gości, aby Pan Bóg miał ich w swojej opiece i wspierał ich swoimi darami, których udziela ludziom w sakramentach świętych.  Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się za naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy uczą nas życia i prawdy, aby ich miłość, poświęcenie i trud włożony w kształtowanie naszych dziecięcych serc Bóg hojnie wynagrodził swą łaską.                                                                                                                                                                                Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się za wszystkie dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Chrystusa w Komunii Świętej, aby zawsze żyły w przyjaźni z Jezusem  Eucharystycznym.                                                                                                 Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy biorąc udział we Mszy Świętej pamiętali o słowach Pana Jezusa, który prosi nas, abyśmy z miłością przyjmowali Go do swoich serc w Komunii Świętej.            Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie.

Śpiew podczas procesji z darami

Wszystko Tobie oddać pragnę

Procesja z darami (dzieci ze stolika pod chórem przynoszą dary do ołtarza i przekazują je księdzu) 

kwiaty

dar ołtarza

chleb, wino i woda

Śpiew na przygotowanie darów

Jeden chleb

Modlitwa eucharystyczna III  

Śpiew hymnu Święty, Święty, Święty 

Podczas przeistoczenia dzieci klękają na stopniu przy balaskach, wstają na aklamację po przeistoczeniu

Śpiew Modlitwy Pańskiej

Znak pokoju dzieci przekazują przez skłon głowy nie ruszając się ze swoich miejsc  

Śpiew Baranku Boży

Po zakończeniu śpiewu Baranku Boży dzieci klękają na stopniu przy balaskach i na słowa księdza odpowiadają

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Następnie wstają i siadają na swoich krzesłach.

Śpiew na Komunię Świętą

Przygotuję Ci serce o Chryste

Dzieci według wyznaczonej kolejności podchodzą do ustawionego klęcznika, na którym klękają mając złożone ręce i przyjmują Komunię Świętą z rąk księdza.

Ksiądz mówi:

Ciało Chrystusa

Dziecko odpowiada:

Amen

Po czym dziecko wstaje i przechodzi na bok, klękając na stopniu przy balaskach i modli się po przyjęciu Komunii Świętej. Po przyjęciu przez wszystkie dzieci Komunii do ołtarza podchodzą pozostali wierni zgromadzeni w kościele.   

Śpiew na uwielbienie po Komunii

Jezus jest tu

Po Modlitwie po Komunii dzieci składają podziękowania obecnym w kościele

Podziękowania dla Pana Jezusa

Kochany Jezu tak bardzo chciałem, abyś był ze mną był, ale zrozumieć nie mogłem, jak w moim sercu tak małym mieszkać możesz Ty, wielki Boże. Jakże Cię moje serce pomieścić może. A Ty  przyszedłeś w postaci Chleba, w maleńkiej Hostii białej. Bardzo Cię kocham, mój Jezu, całym mym sercem. Pozwól więc, gdy jesteś ze mną, że prośbę Ci swą przekażę, ustrzeż mą duszę od grzechu, a zawsze będziemy razem.

Podziękowanie dla księdza Proboszcza

Drogi Księże Proboszczu, dziękujemy za to, że dałeś nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej, Cieszymy się, że w tym niezwykłym dla nas dniu byłeś przy nas. Bardzo cenimy sobie Twoją troskę o nas i serce, jakie włożyłeś w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w sakramentach pokuty i Eucharystii. Drogi Księże Proboszczu, obiecujemy naszą gorącą modlitwę w twojej intencji. Będziemy prosić dla Ciebie o Boże błogosławieństwo o siły  potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przyniosła ona wiele dobra całej naszej parafii.

Podziękowanie dla Rodziców

Kochani Rodzice, jesteśmy szczęśliwi, że was mamy. Wiemy, że każdego dnia otaczacie nas miłością, bo kto jak Wy potrafi kochać wielkim sercem. Może nie zawsze mówimy wam, że Was kochamy, ale przecież nosimy Cię Mamo i Tato w naszych sercach jak największy skarb. Dzisiejsza uroczystości Komunii Świętej jest także Waszym świętem, bo to Wy przyprowadziliście nas do Pana Jezusa. Od chrztu świętego prowadzicie nas do świątyni, która jest domem Boga. Od Was uczymy się modlić, pod Waszą opieką odrabialiśmy lekcje z religii. Tak wiele uczyniliście dla nas. Dlatego pragniemy dzisiaj Wam powiedzieć kochamy Was.

Podziękowanie dla Katechetów

Pragniemy także podziękować naszym drogim katechetom. Dziękujemy za to, że nie zabrakło Wam cierpliwości, że pomagaliście nam z miłością i czyniliście wszystko, żeby ten dzień był dla nas radosny i bardzo uroczysty. To dzięki Wam wiemy dużo więcej o Panu Jezusie. Wiemy, że On kocha każdego z nas, że pragnie naszego szczęścia i zbawienia, że warto szukać w Nim Przyjaciela. Dzisiaj, w dniu Pierwszej Komunii Świętej, nie tylko to wiemy, ale także czujemy całym sercem. Prosimy, abyście dalej nam pomagali żyć w przyjaźni z Panem Jezusem.

Podziękowanie dla Gości

Drodzy Goście, jest nam bardzo miło, że przybyliście na nasze święto i razem z nami dzielicie radość z przyjścia do nas Pana Jezusa w Komunii Świętej. Wiemy, że modliliście się za nas całym sercem: babcie, dziadkowie, rodzeństwo, rodzice chrzestni, krewni, przyjaciele. Wasza pomoc i życzliwość towarzyszyła nam od samego początku w przygotowaniu do uroczystej Pierwszej Komunii Świętej. Wdzięczni za to, składamy obietnicę, że będziemy pamiętać o Was w naszych modlitwach. Wszystkim tutaj w kościele mówimy z wdzięcznością: Bóg zapłać.

Błogosławieństwo i rozesłanie

Śpiew na wyjście

Panie Jezu zabierzemy Cię do domu

Po zakończeniu śpiewu pamiątkowe zdjęcie przed ołtarzem księdza i katechetki z dziećmi.