Uroczystość I Komunii Świętej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTABARANOWO 15-16 MAJA 2021

Wprowadzenie (przed wejściem do kościoła)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Na wieki wieków. Amen.

Kochane dzieci, gdy byłyście małe. Wasi rodzice przynieśli Was do kościoła, abyście zostały ochrzczone. Wówczas Pan Bóg stał się Waszym Ojcem, a Wy Jego dziećmi. Wezwał Was, abyście zawsze żyły w jedności z Panem Jezusem. Niech ta pobłogosławiona woda, którą Was pokropię przypomni Wam przyjęty chrzest i że jesteście dziećmi Bożymi. Niech pobłogosławione będą także medaliki i krzyże, zwieszone na waszych piersiach, znaki wiary i przynależności do Jezusa Chrystusa. Drogie dzieci, wkraczając dziś do świątyni parafialnej, będziecie pierwszy raz uczestniczyć we Mszy Świętej w pełni, przyjmując eucharystyczne Ciało Pana Jezusa w Komunii Świętej.        

Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, wejrzyj łaskawie na swoje dzieci tu zebrane, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Życia Wiecznego. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla siebie i obdarz je żywą wiarą, ufną nadzieją i wierną miłością. Spraw, aby zawsze odważnie wyznawali wiarę w Ciebie Boże i przy niej trwali, a głosząc ją słowem i przykładem życia mogli kiedyś razem z Tobą cieszyć się ucztą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.     

Procesja do ołtarza (śpiew)

Króluj nam Chryste 

Dzieci podchodzą do ołtarza i klękają na stopniu przy balaskach

Pieśń na rozpoczęcie Mszy Świętej

Niechaj z nami będzie Pan.

Znak Krzyża i liturgiczne pozdrowienie

Słowo powitania Księdza Proboszcza

Prośba rodziców o udzielenie dzieciom Pierwszej Komunii Świętej ( wzór tekstu do dowolnego wykorzystania)

MAMA

Księże Proboszczu!

Pan Jezus kochał dzieci. Powiedział do apostołów: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Wiedziały o tym matki i przynosiły do Niego swoje pociechy, a On je błogosławił. Dziś przyprowadzamy do parafialnej świątyni nasze dzieci, które przez chrzest zostały włączone do Kościoła. Przez lata rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, poprzez wspólną modlitwę i rozmowy o Panu Bogu, udział w niedzielnej Eucharystii i w lekcjach religii, a nade wszystko poprzez przykład chrześcijańskiego życia. W wypełnianiu tych zobowiązań chrzcielnych pomagali nam rodzice chrzestni, którzy i dziś są tu z nami, bo wiedzą jak ważna jest modlitwa w chwili, kiedy nasze dzieci poprzez pierwsze spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej rozpoczną nowy etap swego chrześcijańskiego życia.

TATA

Dziś wobec zgromadzonej tutaj wspólnoty prosimy cię, Księże Proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy Świętej udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Pragniemy, aby nasze dzieci od dziś jak najczęściej spotykały się z Jezusem przyjmując Go w Eucharystii. Obiecujemy wspierać nasze dzieci w umacnianiu ich wiary, aby kochały Pan Boga, bo wtedy będą prawdziwie szczęśliwe. Wraz z chlebem i winem składamy nasze radości i smutki, naszą przyszłość i nieznane jutro. Wszystkich zgromadzonych w tej świątyni prosimy o modlitwę w intencji naszych dzieci

Akt pokutny

Śpiew hymnu Chwała na wysokości Bogu

Liturgia Słowa Bożego (ambona)

1 czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich 1, 1-11

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia Apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Oto Słowo Boże.

Bogu niech będą dzięki.

Psalm responsoryjny

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

2 czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani,z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielamidla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego,aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Oto słowo Boże

Bogu niech będą dzięki.

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we mnie, a Ja w nim jestem

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Chwała Tobie, Panie

Jezus ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.

Chwała Tobie, Chryste.

Homilia

Po homilii odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Drogie dzieci po Waszych narodzinach rodzicie i chrzestni przynieśli Was do kościoła, prosząc o sakrament chrztu świętego. Zobowiązali się wówczas, że wychowają Was w katolickiej wierze i nauczą żyć, tak jak pragnie tego Pan Jezus. Dzisiaj nadeszła w Waszym życiu chwila, abyście zanim przyjmiecie Pana Jezusa w sakramencie Eucharystii razem z rodzicami i chrzestnymi oraz wszystkimi tutaj obecnymi wyrzekły się zła i wyznały wiarę w Boga. Patrząc na chrzcielnicę wokół której płonie światło, symbolizujące Waszą wiarę i gdzie narodziłyście się do życia wiecznego odpowiedzcie na pytania, które stawiam Wam w imieniu Kościoła:

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wyrzekamy się.

Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Was grzech nie opanował?

Wyrzekamy się.

Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wyrzekamy się.

Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wierzymy.

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wierzymy.

Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wierzymy.

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

Amen.

Śpiew po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych

Com przyrzekł Bogu

Modlitwa wiernych (dzieci czytają wezwania, stojąc przed ołtarzem zwróceni do wiernych)

Módlmy się za Kościół Chrystusowy, papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby Dobry Bóg dzięki ofiarnej posłudze pasterzy Kościoła prowadził wszystkich powierzonych im ludzi do wiecznego zbawienia.             Ciebie prosimy….  Wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, dziadków i naszych gości, aby Pan Bóg miał ich w swojej opiece i wspierał ich swoimi darami, których udziela ludziom w sakramentach świętych.  Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się za naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy uczą nas życia i prawdy, aby ich miłość, poświęcenie i trud włożony w kształtowanie naszych dziecięcych serc Bóg hojnie wynagrodził swą łaską.                                                                                                                                                                                Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się za wszystkie dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Chrystusa w Komunii Świętej, aby zawsze żyły w przyjaźni z Jezusem  Eucharystycznym.                                                                                                 Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy biorąc udział we Mszy Świętej pamiętali o słowach Pana Jezusa, który prosi nas, abyśmy z miłością przyjmowali Go do swoich serc w Komunii Świętej.            Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie.

Śpiew podczas procesji z darami

Wszystko Tobie oddać pragnę

Procesja z darami (dzieci ze stolika pod chórem przynoszą dary do ołtarza i przekazują je księdzu) 

1. kwiaty

2. dar ołtarza

3. wino

4. woda

5. chleb

Śpiew na przygotowanie darów

Jeden chleb

Modlitwa eucharystyczna III  

Śpiew hymnu Święty, Święty, Święty 

Podczas przeistoczenia dzieci klękają na stopniu przy balaskach, wstają na aklamację po przeistoczeniu

Śpiew Modlitwy Pańskiej

Znak pokoju dzieci przekazują przez skłon głowy nie ruszając się ze swoich miejsc  

Śpiew Baranku Boży

Po zakończeniu śpiewu Baranku Boży dzieci klękają na stopniu przy balaskach i na słowa księdza odpowiadają

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Następnie wstają i siadają na swoich krzesłach.

Śpiew na Komunię Świętą

Przygotuję Ci serce o Chryste

Dzieci według wyznaczonej kolejności podchodzą do ustawionego klęcznika, na którym klękają mając złożone ręce i przyjmują Komunię Świętą z rąk księdza.

Ksiądz mówi:

Ciało Chrystusa

Dziecko odpowiada:

Amen

Po czym dziecko wstaje i przechodzi na bok, klękając na stopniu przy balaskach i modli się po przyjęciu Komunii Świętej. Po przyjęciu przez wszystkie dzieci Komunii do ołtarza podchodzą pozostali wierni zgromadzeni w kościele.   

Śpiew na uwielbienie po Komunii

Jezus jest tu

Po Modlitwie po Komunii dzieci składają podziękowania obecnym w kościele

Podziękowania dla Pana Jezusa

Kochany Jezu tak bardzo chciałem, abyś był ze mną był, ale zrozumieć nie mogłem, jak w moim sercu tak małym mieszkać możesz Ty, wielki Boże. Jakże Cię moje serce pomieścić może. A Ty  przyszedłeś w postaci Chleba, w maleńkiej Hostii białej. Bardzo Cię kocham, mój Jezu, całym mym sercem. Pozwól więc, gdy jesteś ze mną, że prośbę Ci swą przekażę, ustrzeż mą duszę od grzechu, a zawsze będziemy razem.

Podziękowanie dla księdza Proboszcza

Drogi Księże Proboszczu, dziękujemy za to, że dałeś nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej, Cieszymy się, że w tym niezwykłym dla nas dniu byłeś przy nas. Bardzo cenimy sobie Twoją troskę o nas i serce, jakie włożyłeś w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w sakramentach pokuty i Eucharystii. Drogi Księże Proboszczu, obiecujemy naszą gorącą modlitwę w twojej intencji. Będziemy prosić dla Ciebie o Boże błogosławieństwo o siły  potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przyniosła ona wiele dobra całej naszej parafii.

Podziękowanie dla Rodziców

Kochani Rodzice, jesteśmy szczęśliwi, że was mamy. Wiemy, że każdego dnia otaczacie nas miłością, bo kto jak Wy potrafi kochać wielkim sercem. Może nie zawsze mówimy wam, że Was kochamy, ale przecież nosimy Cię Mamo i Tato w naszych sercach jak największy skarb. Dzisiejsza uroczystości Komunii Świętej jest także Waszym świętem, bo to Wy przyprowadziliście nas do Pana Jezusa. Od chrztu świętego prowadzicie nas do świątyni, która jest domem Boga. Od Was uczymy się modlić, pod Waszą opieką odrabialiśmy lekcje z religii. Tak wiele uczyniliście dla nas. Dlatego pragniemy dzisiaj Wam powiedzieć kochamy Was.

Podziękowanie dla Pani Katechetki

Pragniemy także podziękować naszym drogim katechetom. Dziękujemy za to, że nie zabrakło Wam cierpliwości, że pomagaliście nam z miłością i czyniliście wszystko, żeby ten dzień był dla nas radosny i bardzo uroczysty. To dzięki Wam wiemy dużo więcej o Panu Jezusie. Wiemy, że On kocha każdego z nas, że pragnie naszego szczęścia i zbawienia, że warto szukać w Nim Przyjaciela. Dzisiaj, w dniu Pierwszej Komunii Świętej, nie tylko to wiemy, ale także czujemy całym sercem. Prosimy, abyście dalej nam pomagali żyć w przyjaźni z Panem Jezusem.

Błogosławieństwo i rozesłanie

Śpiew na wyjście

Panie Jezu zabierzemy Cię do domu

Po zakończeniu śpiewu pamiątkowe zdjęcie przed ołtarzem księdza i katechetki z dziećmi.