List Pasterski Arcybiskupa Metropolity na Adwent A.D. 2018

Przed tygodniem – w sobotę dnia 24 listopada – udaliśmy się z archidiecezjalną pielgrzymką do Częstochowy, aby zaprosić Matkę Bożą w kopii wizerunku jasnogórskiego do nawiedzenia naszej archidiecezji. Kilka tysięcy diecezjan i ponad stu kapłanów stanęło na Jasnej Górze, prosząc tam Matkę naszego Zbawiciela: „Przyjdź do nas”.

  1. ZNACZENIE NAWIEDZENIA

Aby zrozumieć duchowy sens tego wydarzenia, najpierw winniśmy sobie uprzytomnić, że ziemia, na której mieszkamy, jest miejscem nieustannej obecności i nawiedzenia Bożego. Bóg bowiem towarzyszy nam wszędzie, gdziekolwiek żyjemy. Można nawet powiedzieć, że całe dzieje naszego zbawienia są dziejami nieustannych odwiedzin, nieustannego poszukiwania człowieka przez Boga, który pragnie być blisko swoich dzieci. Jaki cel przyświeca tej Bożej bliskości? Otóż jest Boże pragnienie, abyśmy lepiej Stwórcę poznali i goręcej Go pokochali. A pokochawszy Go, abyśmy Mu służyli bez lęku.

Wyzwalającego nawiedzenia oczekiwał Lud Izraela i w trudnych momentach prosił o nie Boga ze łzami. Było tak aż do chwili, w której Bóg zlitował się i zesłał na świat Wybawiciela. Słowo ciałem się stało, Bóg stał się człowiekiem. I tak oto rozpoczął się czas błogosławiony dla Maryi i świętego Józefa, adoptowanego ojca Pana Jezusa.

Szczególną godziną nawiedzenia był moment ukrzyżowania Pana Jezusa. W tej znaczącej chwili dla dziejów zbawienia brała udział Maryja. Właśnie tam – słowami: Oto Matka twoja – Jezus powierzył Ją opiece umiłowanego ucznia, a razem z nim opiece wszystkich Jego przyszłych uczniów i uczennic. Jezus pragnie, abyśmy – podobnie jak apostoł Jan – wzięli Maryję do siebie (por. J 19,27), aby stała się ona także naszą Matką w porządku łaski. I to się faktycznie urzeczywistnia od początku dziejów Kościoła.

Jednakże w tym samym wydarzeniu dokonuje się również coś odwrotnego. Oto nie tylko Maryja jest powierzona opiece Kościoła, ale Ona sama bierze Kościół pod swoją opiekę. Gdy po Wniebowstąpieniu apostołowie trwali na modlitwie w Wieczerniku razem z Matką Jezusa, Ona – pierwsza obdarowana darami Ducha Świętego – stała się niewzruszonym oparciem dla rodzącego się Kościoła, a Jej macierzyńska opieka nad Kościołem trwa po dziś dzień i będzie trwała aż do końca świata.

  1. NAWIEDZENIE MATKI BOŻEJ

Ta matczyna opieka objawiła się także we współczesnych nam czasach. Gdy po II wojnie światowej nasz kraj znalazł się w strefie wpływów bezbożnego komunizmu, świadom tego ks. prymas August Hlond w 1946 roku poświęcił Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jego następca, ks. prymas Stefan Wyszyński podczas swojego uwięzienia, w tej po ludzku sądząc beznadziejnej sytuacji, również upatrywał ratunku w Maryi. Dlatego też doprowadził do złożenia tzw. jasnogórskich ślubów narodu. Dnia 26 sierpnia 1956 roku – mimo nieobecności ciągle jeszcze więzionego prymasa – ponad milionowa rzesza zgromadzona na Jasnej Górze wypowiadała słowa: Królowo Polski, przyrzekamy. Przyrzekamy bronić wiary, życia poczętego, jedności małżeństw, bronić sprawiedliwości i miłości społecznej. Gdy zaś na wałach Jasnogórskich ukazał się obraz Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wyniesiony na tę uroczystość, zgromadzony tłum zaczął spontanicznie wołać: Matko, przyjdź do nas! I właśnie to wołanie stało się dla księdza prymasa impulsem do przygotowania pielgrzymowania kopii Obrazu Jasnogórskiego po całej naszej Ojczyźnie.

Pierwsze pielgrzymowanie trwało od 1957 aż do 1984 roku. Archidiecezja poznańska przeżywała je od listopada 1976 do maja 1978 roku. W ceremonii rozpoczęcia i zakończenia w Poznaniu uczestniczyli kardynał Stefan Wyszyński oraz kardynał Karol Wojtyła, kilka miesięcy później wybrany papieżem. Nawiedzenie stało się triumfalną procesją Matki Bożej przez Polskę. Jego owocem było wiele nawróceń, pojednanie między zwaśnionymi osobami, przede wszystkim zaś umocnienie wiary Polaków. Z ogromnym entuzjazmem i miłością witano wówczas Obraz Jasnogórski, okazując swoje głębokie przywiązanie do Bogarodzicy i Kościoła.

Po zakończeniu pierwszego nawiedzenia polscy biskupi – realizując testament księdza kardynała Wyszyńskiego – podjęli decyzję o jego powtórzeniu. W międzyczasie bowiem wyrosły nowe pokolenia, które nie doświadczyły pierwszego nawiedzenia, nadeszły nowe czasy, niosące ze sobą nowe zagrożenia duchowe. Dzięki temu obecnie nawiedzenie przeżywa diecezja bydgoska, a po niej nadejdzie kolej na nas. Hasłem przewodnim nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w naszej archidiecezji są słowa: Z Maryją w nowe czasy. Chcemy bowiem z wiarą i nadzieją spojrzeć na naszą przyszłość.

Tak więc, Drodzy Archidiecezjanie, razem powitajmy Matkę Bożą – w słynącej łaskami kopii Jasnogórskiego Wizerunku – w Poznaniu dnia 18 maja 2019 roku, przed kościołem Nawiedzenia NMP na Ratajach. Kościół ten był votum wdzięczności ofiarowanym Maryi w podziękowaniu za Jej pierwsze nawiedzenie archidiecezji poznańskiej. Pielgrzymowanie Matki Bożej zakończy się w katedrze poznańskiej dnia 26 września 2020 roku. Przez rok i cztery miesiące Maryja w znaku swojej ikony będzie nawiedzała kolejne nasze parafie i domy zakonne. Pragnęlibyśmy, aby archidiecezja złożyła po tym drugim nawiedzeniu swoje votum w postaci nowego kościoła, tym razem poza Poznaniem.

Aby nie stanąć przed Maryją z pustymi rękoma, winniśmy się dobrze przygotować – tak w wymiarze diecezjalnym jak i parafialnym. Potrzeba naszego wspólnego wysiłku, tj. sumiennego przygotowania kapłanów, osób życia konsekrowanego i świeckich. Wykorzystajmy te wielką szansę i przyjmijmy Maryję jak najlepiej umiemy.

Razem z Maryją, Matką Wiary, będziemy prosić w czasie nawiedzenia o odnowienie i pomnożenie naszej wiary. Tej wiary, która jest łaską darowaną nam w sakramencie chrztu świętego, ale i cnotą – to znaczy duchową sprawnością, o którą trzeba nieustannie zabiegać. Trzeba, by – dzięki temu wydarzeniu – nasza duchowa postawa stała się swego rodzaju kopią postawy Maryi. By nasze myśli, słowa i czyny odzwierciedliły postawę Maryi.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w międzyczasie poważnie zagrożona została przyszłość biologiczna naszego narodu. Polska zajmuje przecież jedno z ostatnich miejsc pod względem przyrostu naturalnego pośród wszystkich krajów świata, a Poznań jest jednym z najszybciej starzejących się miast naszego kraju. Ponadto jesteśmy świadkami prawdziwej plagi rozwodów. Wielu ludzi doszło do przekonania, że rozwód jest normą, że moralność nie powinna wkraczać w sferę płciowości, że trzeba się pogodzić z nową wizją człowieka, małżeństwa i rodziny zasadniczo różną od tej, jaką Stworzyciel objawił nam na kartach Pisma Świętego i jakiej Kościół stara się niezmiennie nauczać. Potrzeba nam powrotu do zgodnego z wolą Bożą myślenia o tych sprawach. Ufamy, że Maryja, Królowa Rodzin i Matka czystej miłości, uprosi naszym małżeństwom i rodzinom cud przemiany oziębłości w miłość, niewiary w wiarę.

Kryzys wiary wyraża się także w malejącej liczbie powołań kapłańskich i zakonnych. Z tej racji chcemy prosić Matkę Bożą, Królową Apostołów, o ludzi młodych, którzy będą na tyle odważni, by przyjąć głos powołania i zdecydowanie pójść za nim. Niech jednym z trwałych owoców Nawiedzenia Matki Bożej będzie cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w każdej parafii w intencji kapłanów i nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Nie będzie dobrych powołań do kapłaństwa i małżeństwa bez pielęgnowania czystości. Wobec szerzącego się bezwstydu, za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej będziemy się o czystość, i pielęgnowanie w naszych rodzinach i środowiskach atmosfery czystości.

Rozważając ewangelijne spotkanie Maryi z Elżbietą, a jednocześnie spotkanie dwóch nienarodzonych jeszcze dzieci, zabiegamy o prawną i rzeczywistą ochronę życia każdego poczętego dziecka. Zabijanie nienarodzonych jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. Nie ma błogosławieństwa Bożego dla tych, którzy nie chcą dostrzec tego problemu i odpychają jego prawne rozwiązanie. Stawajmy zawsze w obronie życia nienarodzonych, abyśmy ze spokojnym sumieniem mogli spojrzeć w oczy Maryi.

Niech przygotowaniem do nawiedzenia w parafiach będą comiesięczne kazania tematyczne o Maryi, a także misje parafialne. Cenne będą także różne inicjatywy katechetyczne i rekolekcyjne, pogłębiające naszą pobożność maryjną. Godne polecenia są zwłaszcza te środki, które w różny sposób prowadzą do osobistego oddania się Maryi w duchu św. Ludwika de Montfort.

ZAKOŃCZENIE

Kto dobrze przeżyje nawiedzenie, ten się nie zawiedzie. „Błogosławiona Dziewica [bowiem] gromadzi rozproszonych, przyprowadza zbłąkanych, wyzwala od śmierci i ocala od zguby tych, których droga prowadzi ku zagładzie. I nie tylko czuwa nad zbawieniem dusz, ale z miłością niesie pomoc w potrzebach, przywraca zdrowie ciała i leczy rany serca” (bł. Amadeusz, biskup Lozanny, Kazanie VIII o NMP).

Z Maryją pragniemy wkraczać w nowe czasy. Z Jej pomocą oraz naszą wiernością Chrystusowi mogą to być dla nas wszystkich lepsze czasy! Na koniec zaś – na rozpoczynający się liturgiczny okres Adwentu oraz oczekiwanie na rozpoczęcie pielgrzymowania Matki naszego Zbawiciela po naszej archidiecezji – wszystkim Drogim Archidiecezjanom z serca błogosławię.

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański